SKAMBINKITE (8-5) 212 66 45 info@orto24.lt

Privatumo politika

Orto24.lt (UAB „MT SPRENDIMAI)  PRIVATUMO POLITIKA

Asmens duomenų valdytojas, svetainės www.mtsprendimai.lt ir internetinės parduotuvės www.orto24.lt  administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „MT sprendimai“, juridinio asmens kodas 302345891, adresas A. Juozapavičiaus g. 9A-170, Vilnius, telefonas: +370 5 2126645, elektroninio pašto adresas info@mtsprendimai .

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šioje privatumo politikoje yra išdėstyta:

– kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir apdorojame ir kiek tai yra susiję su mūsų tarpusavio santykiais su Jumis;

– iš kur gauname asmens duomenis;

– kaip su tais asmens duomenimis elgiamės;

– kaip saugome asmens duomenis;

– kam tuos asmens duomenis perduodame ir atskleidžiame;

– kaip užtikriname Jūsų teises asmens duomenų apsaugos srityje;

– kaip laikomės asmens duomenų apsaugos taisyklių.

1.2. Visus asmens duomenis mes renkami ir tvarkomi vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

  1. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Duomenų tvarkytojas – paslaugų tiekėjai, kurie mums teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenų subjektas – mums dirbantis fizinis asmuo ar fizinis asmuo besidomintis mūsų teikiamomis paslaugomis ar parduodamomis prekėmis ar bet kokia forma užsisakęs  ar įsigijęs mūsų teikiamų paslaugų ar prekių, arba fizinis asmuo dalyvaujantis mūsų vykdomuose projektuose ir mokymuose.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Privatumo politika – mūsų patvirtintas dokumentas, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas mums administruojant mums dirbančius fizinius asmenis taip pat administruoti fizinių asmenų užklausas, organizuoti paslaugų teikimo ir prekių  pardavimo procesą, įskaitant naudojantis mūsų valdoma interneto svetaine ir internetine parduotuve. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679.

  1. Kokius Asmens duomenis tvarkome

3.1. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie mums leidžia laikantis galiojančių norminių aktų reikalavimų administruoti mums dirbančius fizinius asmenis taip pat leidžia administruoti fizinių asmenų užklausas, organizuoti paslaugų teikimo ir prekių  pardavimo procesą, vykdyti projektus ir organizuoti bei vykdyti mokymus.

3.2. Asmens duomenys tai:

– vardas;

– pavardė;

– gimimo data;

– asmens kodas;

– lytis;

– adresas;

– telefono numeriai;

– elektroninio pašto adresai;

– asmens socialinio draudimo numeris;

– pilietybė;

– gyvenimo ir veiklos aprašymas;

– parašas;

– duomenys apie priėmimą/perkėlimą į pareigas, atleidimą iš pareigų;

– duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją;

– duomenys apie mokymą;

– duomenys apie atostogas;

– duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas;

– duomenys apie užsienio kalbų mokėjimo lygį;

– informacija apie dirbtą darbo laiką;

– informacija apie skatinimus ir nuobaudas;

– informacija apie atliktus darbus ir užduotis;

– Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga;

– vairuotojo pažymėjimo numeris (kai pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas vairuoti transporto priemonę), išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris.

– duomenys apie apsilankymus sveikatos priežiūros įstaigose;

– siuntimai konsultuoti, atlikti tyrimus, gydyti;

– medicininės pažymos ir formos.

3.2. Negavę reikalingų Asmens duomenų ir sutikimo juos tvarkyti mes negalėsime užtikrinti galiojančių norminių aktų reikalavimų administruodami mums dirbančius fizinius asmenis taip pat negalėsime administruoti fizinių asmenų užklausų, organizuoti paslaugų teikimo ir prekių  pardavimo procesų, negalėsime vykdyti projektų ir organizuoti bei vykdyti mokymų.

3.3. Asmens duomenis mes gauname iš pačių duomenų subjektų ir iš:

– Juridinių asmenų registro;

– Sveikatos priežiūros įstaigų;

– Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“;

– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos (Sodra);

– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos;

– Lietuvos darbo birža;

– Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos;

– Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro.

  1. Kam ir kaip naudojame Jūsų asmens duomenis

4.1. Jūsų duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

– mums dirbančių fizinių asmenų administravimui;

– atsakymo į fizinio asmens užklausą parengimui ir pateikimui;

– prekių pardavimui;

– paslaugų (ortopedinių priemonių teikimas, dalyvavimas projekte(uose), dalyvavimas mokymuose ir t.y.) suteikimui;

– susisiekti su Jumis;

– tiesioginei rinkodarai.

4.3. Jūsų asmens duomenis mes apdorosime tik turėdama tam teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis visais atvejai yra duomenų subjekto, t.y. Jūsų sutikimas.

4.4. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis gali duoti tik 18 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Tvarkyti jaunesnių asmenų duomenis reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.

4.5. Patvirtiname, kad asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Tvarkant asmens duomenis bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie internetinės svetainės ir elektroninės parduotuvės lankytojus.

  1. Kaip ir kiek laiko saugome Jūsų duomenis

5.1. Jūsų Asmens duomenų mes nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie tvarkomi pasiekti arba nei to reikalauja konkrečią mūsų veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai. Kai Jūsų asmens duomenų nebereikės jie bus saugiai ištrinti arba panaikinti.

5.2. Apibrėždami tinkamą saugojimo laikotarpį mes atsižvelgsime į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, taip pat tikslus, kuriais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Apibrėždami tinkamą saugojimo laikotarpį mes taip pat atsižvelgsime į tai, kad galėtume įgyvendintume savo teisinius įpareigojimus ir sutartinius įsipareigojimus.

5.3. Jūsų asmens duomenims tvarkyti mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 5 metus nuo asmens duomenų gavimo momento. Suėjus duomenų tvarkymo terminui, asmens duomenys bus sunaikinami mūsų įgalioto darbuotojo.

  1. Kam teikiame Duomenų subjekto duomenis

6.1. Jūsų Asmens duomenis mes galime teikti Duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų įsipareigojimus Jums. Pasitelkdami subrangovus mes imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

6.2. Asmens duomenis mes galime teikti atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina tinkamai vykdant galiojančius teisės aktus arba gautus teismo ar kitų institucijų įpareigojimus.

6.3. Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime teikti:

– sveikatos priežiūros įstaigoms – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu;

– valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – siekiant užtikrinti medicinos pagalbos, reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai, asmens sveikatos ekspertizės paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis per teritorines ligonių kasas;

– valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos – valstybės deleguotų sveikatos priežiūros licencijavimo, sveikatos priežiūros technologijų vertinimo funkcijų įgyvendinimo tikslu, taip pat vykdant įgaliotosios institucijos funkcijas medicinos prietaisų atitikties vertinimo srityje ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi bei medicinos prietaisų rinkos priežiūrą;

– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos (Sodra);

  1. Duomenų subjekto teisės

7.1. Duomenų subjektas turi teisę:

– žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

– susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

– reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

– reikalauti savo asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam”);

– reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

– teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą);

– teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

7.2. Duomenų subjektas, norėdamas gauti informaciją apie su juo susijusių asmens duomenų tvarkymą privalo pateikti raštišką prašymą.

7.3. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas. Prašyme turi būti nurodyta duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, o jei asmuo kodo neturi (jis nežinomas) – gimimo data ar kiti požymiai, leidžiantys mums identifikuoti tą asmenį, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš šios privatumo politikos 7.1. punkte nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

7.4 Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

– kai prašymas pateikiamas tiesiogiai mūsų buveinėje – pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– kai prašymas siunčiamas paštu – pridedant notaro ar kitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

– kai prašymas teikiamas elektroniniais ryšiais – pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.5. Duomenų subjektas savo teises įgyvendina pats arba per atstovą.

7.6. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į mus kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, o jei asmuo kodo neturi (jis nežinomas) – gimimo datą ar kitus požymius, leidžiančius mums identifikuoti tą asmenį, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš šioje privatumo politikos 7.1. punkte nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti šios privatumo politikos  7.3. ir 7.4. punktų reikalavimus.

  1. Privatumo politikos keitimas

8.1. Duomenų valdytojas turi teisę savarankiškai iš dalies arba visiškai pakeisti šią privatumo politiką. Šios privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo, jei nėra nurodyta kitaip. Privatumo politikos pakeitimai skelbiami mūsų administruojamoje interneto svetainėje.

8.2. Su Privatumo politikos pakeitimais duomenų subjektas susipažįsta betarpiškai mums duodamas sutikimą tvarkyti asmens duomenis arba mūsų administruojamoje interneto svetainėje.

8.3. Jei po privatumo politikos pakeitimų duomenų subjektas toliau naudojasi mūsų administruojama interneto svetaine ir internetine parduotuve laikoma, kad jis sutinka su naująja privatumo politikos redakcija.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Mūsų ir duomenų subjekto bendradarbiavimas grindžiamas sąžiningumo ir teisėtumo principais.

9.2. Visi pranešimai ar paklausimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu mus turi būti pateikiami per mūsų asmens duomenų apsaugos pareigūną: dap@mtsprendimai.lt, adresas A. Juozapavičiaus g. 9A-170, Vilnius, telefonas: +370 5 2126645.